De Klas

ReubeZorg biedt zorg en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek van 4 tot 15 jaar. Het gaat om kinderen die niet passen binnen het schoolsysteem en/of zijn (tijdelijk) vrijgesteld van onderwijs. ReubeZorg wil ten alle tijden voorkomen dat deze kinderen thuis op de bank belanden en vastlopen in hun ontwikkeling. Deze kinderen hebben recht op het verkennen van hun ontwikkelingsmogelijkheden en moeten tevens de mogelijkheid krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen hoe klein deze ontwikkeling in sommige gevallen dan ook zal zijn. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en toewerken, wanneer mogelijk, naar een dagbestedingsplek.

 

Kinderen vanaf 15 jaar die nog wel leerplichtig zijn, maar die niet kunnen functioneren in een schoolse setting zijn ook welkom. Deze kinderen kunnen eventueel onderwijs volgen in de vorm van een stage of praktijkleren. Daarnaast biedt ReubeZorg kinderen die het nodig hebben tijdelijk een dagbestedingsplek of stageplek. 

 

Bij deelname aan De Klas van ReubeZorg wordt gestreefd naar één van de volgende opties:

1) terugplaatsing naar de onderwijssetting van herkomst;

2) terugplaatsing naar een andere onderwijssetting dan de oorspronkelijke;

3) plaatsing in een op het individu afgestemd passend traject of arrangement.

 

In ieder geval komt het kind door deelname aan De Klas van ReubeZorg niet thuis te zitten, wordt het gereactiveerd, doet het succeservaringen op, bouwt het aan praktische vaardigheden en zelfredzaamheid, wordt het gemotiveerd, volgt het onderwijs, blijft het kind actief in het onderwijs en behoudt het aansluiting.

 

ReubeZorg werkt in ieder geval aan de volgende doelstellingen:

  • Een passende leerplek te bieden aan kinderen die niet mee komen in het speciaal onderwijs en hiermee uitval te voorkomen;
  • Het opvangen, begeleiding en ontwikkelen van kinderen die, om wat voor reden dan ook, uitvallen van (speciaal) onderwijs met als doel hen op termijn weer terug te plaatsen naar een onderwijssetting;
  • In samenwerking met scholen, gemeenten en zorginstellingen een nieuwe duurzame leeromgeving creëren;
  • Op een vernieuwende wijze bijdragen aan de vormgeving van passend onderwijs; waarbij de focus ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid, ontwikkeling en het welbevinden van het kind.


Deze doelen zijn behaald wanneer de ouders/verzorgers en medewerkers van ReubeZorg een toename in het welbevinden van het kind waarnemen. Daarnaast wordt er aan de hand van de doelen getoetst in hoeverre het geboden onderwijs aansluit bij de doelen en inhoud van het OPP.

Concreet bestaat de doelgroep uit:

  • Kinderen binnen leerroutes 1, 2 en 3 (E, P & P/C) van het speciaal onderwijs, die vastlopen binnen het schoolsysteem;
  • Kinderen die (tijdelijk) ontheven zijn van leerplicht binnen regulier en/of speciaal onderwijs;
  • Kinderen die binnen het regulier en/of speciaal onderwijs tijdelijk niet kunnen meekomen vanwege bijvoorbeeld een complexe thuissituatie of omdat zij in afwachting zijn van een behandeling.

 

ReubeZorg kan geen passende plek bieden aan:

  • Kinderen die rolstoel gebonden zijn, omdat de locatie niet rolstoeltoegankelijk is. N.B.: Wanneer het kind korte afstanden zelfstandig kan lopen, kan hij/zij wel participeren;
  • Kinderen die afhankelijk zijn van handelingen die enkel door BIG-geregistreerde professionals uitgevoerd kunnen worden;
  • Kinderen met ernstige gedragsmatige problematiek, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen;
  • Kinderen met ernstige psychiatrische problematiek, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen.

 

ReubeZorg zal bewust werken aan de leerroutes en doelen die gesteld worden door school. De school is hierin eindverantwoordelijk. De school en orthopedagoog stellen op basis van het ontwikkelingsniveau van het kind, de zorgvraag en de leerbaarheid een onderwijsprogramma op. In overleg met ReubeZorg en ouders/verzorgers wordt vervolgens gekeken hoe dit plan op onze locatie uitgevoerd kan worden. Dit betekent in de praktijk dat er continu maatwerk geleverd wordt en dat het onderwijs voor elk kind anders is. De uitvoering wordt door ReubeZorg gedaan. Om de benodigde kwaliteit te kunnen leveren is een nauwe samenwerking met leerkrachten, onderwijsconsulenten, ouders/verzorgers hierin dus van essentieel belang.

De planning en het aanbod hangt af van de specifieke behoeften van het kind. Het aanbod aan activiteiten en lesstof is flexibel in te zetten en kan aangepast worden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. ReubeZorg wil naast het stukje verplicht onderwijs veel praktische vaardigheden aanleren, waarbij de focus ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid. Denk hierbij aan het aanleren van huishoudelijke taken, zelfzorgtaken of aanleren van dagbestedingsactiviteiten. ReubeZorg probeert hierin te werken met een vast dagprogramma waarin ruimte is voor leermomenten. Om de kinderen zo effectief mogelijk gebruik te laten maken van hun capaciteiten wordt lesstof afgewisseld met praktische activiteiten gericht op ontspanning en zelfredzaamheid. De veelzijdigheid van onze locatie biedt hierin veel verschillende mogelijkheden.

 

Wanneer er geen sprake is van een betrokken school, omdat de deelnemer vrijgesteld is van onderwijs. Bieden wij een programma aan dat afgestemd is op het ondersteuningsplan en de persoonlijke doelen van de deelnemer. Hierin worden de leerroutes als rode draad aangehouden en worden deze in de praktijk gebracht op een manier die past bij ReubeZorg.

 

Bij onze doelgroep staat gezien de complexe problematiek de zorgvraag voorop. Onderwijs is vooral gericht op het aanleren van sociale en praktische vaardigheden. Dit maakt dat een zorgverlener/begeleider dit onderwijs ook zou kunnen geven en hier wellicht geschikter voor zou zijn, omdat hij/zij meer verstand heeft van de complexe problematiek van deze kinderen. 

 

De Klas van ReubeZorg biedt:

  • Een gepersonaliseerd individueel onderwijsprogramma;
  • Expertise op het gebied complexe problematiek;
  • Onderwijs op een andere plek, dan op een school;
  • Een nieuwe vorm van onderwijs, waarbij scholen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs en ReubeZorg uitvoering van het onderwijsprogramma en de verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg op zich neemt;
  • Een flexibele koppeling tussen onderwijs en zorg en een nauwe samenwerking.

Van belang is het continueren van het onderwijsproces voor (dreigende) thuiszitters. Wij gaan hierbij uit van de eisen die de wet stelt. Vanuit ReubeZorg wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het kind vanuit een veilige basis. Het contact met het kind wordt opgebouwd waarbij een relatie mét en autonomie van het kind centraal staan:

  • Er wordt op een oplossingsgerichte manier gekeken naar wat het kind kan;
  • De regie blijft bij het onderwijs;
  • Leerlingen worden op een voor hen nieuwe manier geactiveerd, dit biedt nieuwe kansen;
  • Educatief partnerschap en verbinding met alle betrokkenen rondom het kind staan voorop;
  • Niet overnemen maar versterken.


Voor meer informatie: jochemponten@reubezorg.nl